บริการรับทำบัญชี

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี การทำบัญชี นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกนิติบุคคลต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ เพื่อนำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น การทำบัญชี และยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง เราจะลดความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้คุณ

 • จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
 • สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาด
 • ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท

บริการทางบัญชีของเรา (Accounting)

เราให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร ให้คำปรึกษาด้านภาษี เราดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ ประกอบไปด้วย

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี ภาษี ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท
 • ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบงบ
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
 • จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม (ถ้ามี)
 • จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
 • ยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50
 • ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับ จำนวนรายการทางเอกสาร และความซับซ้อนของรายการ โดยเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริการรับส่งเอกสารแล้ว)

สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่
โทร.  09-8529-9395 

E-mail: support@aceasygroup.com