บริการรับทำบัญชี

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี ภายหลังจากที่ได้ทำการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แล้วนั้น การทำบัญชี นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกนิติบุคคลต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ เพื่อนำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น การทำบัญชี และยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง เราจะลดความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่ จัดตั้งมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ด้วยทีมงานมืออาชีพที่จะคอยบริการในการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน การบริหารงาน วางแผนภาษี จัดวารระบบบัญชีภายในองค์กร จัดทำและตรวจสอบบัญชี อย่างถูกต้อง ประหยัด ได้มาตรฐาน

ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้คุณ

ในสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง การประหยัดต้นทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือขนาดกลาง บริษัท หจก. SMEs, Startup ที่กำลังเริ่มเติบโตควรหาสำนักงานรับทำบัญชีหรือ บริษัทรับทำบัญชี เป็นผู้ดูแลงานทางด้านบัญชีและภาษีให้ สำนักงานรับทำบัญชี จะช่วยทำบัญชีและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีให้ท่าน รวมถึงให้การให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในกิจการ เนื่องจาก สำนักงานรับทำบัญชี หรือ บริษัทรับทำบัญชี เป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง สำหรับข้อดีของการให้สำนักงานรับทำบัญชี ทำบัญชีให้ สรุปได้ดังนี้
1. ประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ให้คำแนะนำเรื่องเอกสารด้านบัญชีเพื่อใช้ในกิจการ
3. ให้คำแนะนำด้านบัญชีให้แก่ผู้ประกอบการ
4. ช่วยแก้ปัญหาด้านบัญชีและภาษี
5. จัดการงานบัญชีและภาษีให้ครบวงจร
6. สำนักงานรับทำบัญชีเป็นธุรกิจด้านบัญชี ภาษี มีความเชี่ยวชาญโดยตรง
7. หมดปัญหาด้านบัญชีและภาษี ผู้ประกอบการไม่ต้องเป็นกังวล

บริการรับทำบัญชี
บริการรับทำบัญชี

บริการทางบัญชีของเรา (Accounting)

บริการรับทำบัญชี และยื่นภาษี-รายเดือน
โดยบันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมงานเหล่านี้

บริการบันทึกบัญชีและปิดงบการเงิน

 • จัดทำบันทึกรายการค้าและตรวจสอบการบันทึก
 • จัดทำสมุดรายวัน
 • จัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์
 • จัดทำรายงานบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำรายงานงบทดลอง
 • จัดทำรายงานกระดาษทำการ
 • จัดทำบัญชี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)
 • จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ ตลอดจนรายละเอียดประกอบอื่น ๆ
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริการจัดทำภาษีเพื่อยื่นแบบรายเดือน ประกอบด้วย

 • แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 3
  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 53
  • จัดทำแบบแสดงรายการการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.54 (ถ้ามี)
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

บริการจัดทำภาษีเพื่อยื่นแบบกลางปี และ สิ้นปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด.51 (กลางปี) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด.50 (สิ้นปี) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1ก (สิ้นปี) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงิน และ บอจ.5 ต่อกระทรวงพาณิชย์ผ่านระบบ DBD E-filling

บริการอื่น ๆ ประกอบด้วย

 • ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD) ของกิจการ ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
 • ให้คำแนะนำวางแผนการจัดทำบัญชี ภาษีอากร ที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้องตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ขั้นตอนการให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน

 • บริการรับเอกสาร
  • บริการรับเอกสารทุกต้นเดือน โดย Messenger (ฟรี)
 • บริการยื่นแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีอื่น ๆ ให้แก่กิจการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย
  • จัดทำรายงานและยื่นแบบ ภงด.1, 3, 50, 51, 53, ภพ.30 และ ภ.พ.36
 • บริการยื่นแบบ นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีอื่น ๆ รายปี ให้แก่กิจการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย
  • ภ.ง.ด.1 ก แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย  (เงินเดือนพนักงาน)
  • ภ.ง.ด.50 แบบแสดงรายการภาษีนิติบุคคล (สิ้นปี)
 • บริการจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นรอบบัญชี
  • ส่ง Draft งบการเงินให้แก่กิจการรับทราบ เพื่ออนุมัติงบการเงิน
  • ส่งจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและลงประกาศหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
  • ส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงิน
  • ส่งงบการเงินให้ลูกค้าลงนามรับรอง
 • บริการนำส่งงบการเงิน
  • นำส่งงบการเงิน และแบบ บอจ.5 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบ DBD E-filling ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
  • ส่งงบการเงินให้ลูกค้าจัดเก็บ 1 ชุด

อัตราค่าบริการรับทำบัญชี ขึ้นอยู่กับ จำนวนรายการทางเอกสาร และความซับซ้อนของรายการ โดยเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริการรับส่งเอกสารแล้ว)

** การคิดค่าบริการจะพิจารณาจาก
1. ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน
2. ความซับซ้อนของเอกสาร หรือความยาก ง่าย ของเอกสารและรายงาน
3. ความละเอียดของงบการเงินและรายงานทางการเงินที่ต้องการ

การเรียกเก็บค่าบริการ และ การชำระราคา
ทางสำนักงานขอเก็บมัดจำจำนวน 1 งวดของค่าบริการจัดทำบัญชีที่ประเมินจากเอกสารเบื้องต้นหลังจากนั้นในทุกเดือนทางสำนักงานจะวางบิลค่าบริการทุกวันที่ 15 ของเดือน และขอให้ทางกิจการชำระราคาภายในวันที่ 25 ของเดือน เพื่อทำให้การทำงานต่อเนื่อง

สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่
โทร.  09-8529-9395 

E-mail: support@aceasygroup.com
Facebook fan page: นักบัญชีช่างพูด
Line ID : aceasy

ประโยชน์ของการตรวจสอบบัญชี
หลายคนอาจยังคิดว่าไม่จำเป็นต้องให้ทีมงาน รับทำบัญชี มาช่วยในเรื่องการตรวจสอบบัญชีก็ได้ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นขององค์กรอยู่แล้ว แต่จริง ๆ การตรวจสอบบัญชีจากผู้ รับทำบัญชี มืออาชีพจะทำให้บรรดาผู้บริหารทั้งหลายได้ประโยชน์มากกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากทีเดียว

 1. สามารถตรวจสอบบัญชีได้ทั้งระดับไตรมาสและรายปี จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตโดยตรง จึงทำให้การยื่นบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยแสดงความถูกต้องต่องบการเงินได้อย่างชัดเจน พร้อมแสดงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ตรงนี้ถือว่ามีผลดีตามกฎหมายที่องค์กรจะไม่ถูกตรวจสอบซ้ำซากทำให้วุ่นวายและมีปัญหาอื่น ๆ ตามมาภายหลัง
 2. ผู้ตรวจสอบบัญชีสามารถนำเสนอข้อสังเกต หรือข้อสงสัย คำแนะนำให้กับผู้บริหาร ทำให้รับรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาด ความบกพร่องในด้านการควบคุมภายในที่มีความสำคัญทางบัญชี พร้อมได้รับคำปรึกษา แนะนำวิธีปฏิบัติอย่างถูกต้องสำหรับการจัดทำบัญชี เป็นการป้องกันการโดนโกงจากคนในบริษัทเองอีกทางหนึ่ง เนื่องจากผู้บริหารจะรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทุกประการ
 3. ช่วยจัดทำงบการเงินประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมมีการยื่นเอกสารต่าง ๆ ได้ตามข้อกฎหมายต่อกระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เช่น เอกสาร สปช. 3, สำเนารายชื่อของผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) เป็นต้น นับเป็นเรื่องดีที่ผู้บริหารไม่จำเป็นต้องมาจัดการในส่วนนี้ด้วยตนเอง สามารถเอาเวลาไปบริหารจัดการเพื่อพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
 4. นำผลที่ได้รับมาปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะผลที่ได้รับจากนักตรวจสอบบัญชีเป็นผลลัพธ์โดยตรง ไม่มีการปรับแต่งข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม เพราะนักตรวจสอบบัญชีเองไม่ได้รับประโยชน์อะไรอยู่แล้วหากมีการตกแต่งบัญชี ดังนั้นผู้บริหารจะสามารถนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ปรับกลยุทธ์การบริหารงาน พัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
 5. จัดสรรงบประมาณทางการเงินได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การตรวจสอบบัญชีจะทำให้รู้ข้อมูลว่างบการเงินต่าง ๆ ของบริษัทด้านไหนเป็นอย่างไร มีข้อมูลความผิดพลาดหรือผลเสียใด ๆ ตามมาหรือไม่ หากมีข้อเสีย หรือมีจุดไหนที่ลงทุนไปแล้วไม่คุ้มค่า งบการเงินที่แสดงออกจะเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดอันส่งผลไปยังการจัดสรรงบการเงินแบบใหม่ ช่วยให้องค์กรพัฒนามากยิ่งขึ้น แถมยังเป็นการช่วยให้ผู้บริหารเองสามารถคิดด้านการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อธุรกิจมากกว่าเดิม
 6. ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดกับองค์การ เพราะเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ เป็นสิ่งไม่เข้าใครออกใคร บางทีการได้รู้ถึงงบการเงินอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยง ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรได้ เช่น ใช้งบประมาณกับอะไรมากเกินไป, มีรายรับ รายจ่าย สมดุลมากน้อยแค่ไหน ฯลฯ เมื่อธุรกิจจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุนหากขาดสภาพคล่องจะส่งผลกระทบโดยตรงจนถึงขั้นทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหายขึ้นมาได้เลย