จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

เคยไหมที่คิดไม่ตกกับเรื่องเหล่านี้?
…อยากเริ่มต้นธุรกิจแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เริ่มตรงไหน ถึงจะถูกต้อง
…จะ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ยังไง
…ระบบบัญชีและภาษีอากรคืออะไร ต้องทำยังไง
…ธุรกิจที่เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายอะไรบ้าง
…ต้นทุนการจ้างพนักงานบัญชีประจำที่มีประสบการณ์สูง
…ยื่นภาษีไม่ตรงกำหนดเวลา ทำให้ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่มแก่กรมสรรพากร
…ไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตัดสินใจเพื่อวางแผนต่าง ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์
…ขาดผู้เชี่ยวชาญที่จะโต้แย้งหรือชี้แจงกับกรมสรรพากรได้อย่างมีเหตุมีผล

เพราะการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีเรื่องราวให้ต้องวุ่นวายใจมากกว่าแค่การขายเพียงอย่างเดียว การที่มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความรู้ ความชำนาญเป็นสิ่งที่จำเป็น เราคือผู้ให้บริการด้านบัญชี-ภาษีอากร-กฎหมาย และการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมั่นใจ เรา…ให้คำแนะนำเพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงทางภาษีหรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต โดยการให้คำปรึกษาในหลายช่องทางพร้อมให้บริการคำปรึกษาด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้วยการวางแผนในการพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ให้นำไปสู่เป้าหมายที่กิจการตั้งเอาไว้
แล้วทำไมต้องใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก
1 ลดต้นทุน… นอกจากจะลดต้นทุนแล้ว ยังจะได้งานที่มีคุณภาพ และยังใช้พนักงานในจำนวนที่น้อยลงด้วย
2 เข้าถึงทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน… กำไรอย่างหนึ่งที่ได้จากการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก ก็คือความรอบรู้ ทักษะ และประสบการณ์ สิ่งเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญ สามารถตอบโจทย์ได้ดี
3 ประหยัดเวลา… คุณสามารถข้ามหรือไม่จำเป็นต้องโฟกัสไปยังงานเล็กๆ ซึ่งไม่ได้สำคัญอะไรมากนักได้ มันช่วยประหยัดเวลาในการทำธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่สำคัญหรือจะต้องทำก่อนได้เลย
4 ทีมงานมีความยืดหยุ่น… การจ้างผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยทำให้งานของคุณสะดวกขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหน ปัญหาอย่างไร หรือคุณต้องการอะไร
5 ลดความเสี่ยง… การทำงานจำเป็นต้องใช้ทักษะมากมาย หากคุณจัดการกระจายความเสี่ยงออกไปให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ารับทำ ก็จะเป็นการจัดการด้วยความเป็นมืออาชีพมากขึ้น

สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่
โทร. 09-8529-9395
E-mail: support@aceasygroup.com
Facebook fan page: นักบัญชีช่างพูด

Line ID : aceasy

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่ ตั้งใจที่จะมอบความรู้ในเรื่องระบบบัญชี การเงิน การตรวจสอบ ระบบภาษี การออมการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษาในเรื่องการจัดตั้งบริษัทการบริหารจัดการองค์กร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

เรามีทีมงานนักบัญชี และผู้สอบบัญชีมืออาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี ภาษี พร้อมทั้งมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ ที่จะคอยให้บริการแก่ท่านอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมั่นใจในระบบที่ดี และมีการจัดทำอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ คิดจะ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไม่รู้จะปรึกษาใคร เราบริการในคำแนะแนะในการจัดตั้งธุรกิจ จัดตั้งบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนต่างๆ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน ในเรื่องของขั้นตอน การกรอกแบบต่างๆ เอกสารที่ต้องใช้ แล้วทำไมไม่ปล่อยให้เป็นงานของเรา

Package1: โดนใจจดเอง 
จัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการจัดตั้งบริษัทให้ทั้งหมด และส่งเอกสารให้ทาง E-mail (ลูกค้านำจดทะเบียนเอง)
ค่าบริการ 2,000.- บาท**


Package2: เหมาไปจัดให้
จัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการจัดตั้งบริษัทให้ทั้งหมด และนำยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ จนเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้ง

ค่าบริการ 4,000.- บาท**

** ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 6,410.- บาท

สิ่งที่จะได้รับจาก Package1  จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คือ

Package1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท1

สิ่งที่จะได้รับจาก Package2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท คือ

Package2 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท2

ข้อมูล และเอกสารประกอบการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
1.ชื่อของบริษัท ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ / สาขา (ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด) พร้อมเลขรหัสประจำบ้านของที่ตั้งสำนักงาน พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้ง สถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียง โดยสังเขป
3.วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้า
4.ทุนจดทะเบียน จะต้องแบ่งเป็นหุ้น ๆ มีมูลค่าหุ้นเท่า ๆ กัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 5 บาท จำนวนทุน (ค่าหุ้น) ที่เรียกชำระแล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน)
5.ชื่อ ที่อยู่ อายุ อาชีพ เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนหุ้นของผู้เริ่มก่อการ/ผู้ถือหุ้น (อย่างน้อย 3 คน)
6.รายชื่อของกรรมการที่จะแต่งตั้ง
7.กำหนดเงื่อนไขของ กรรมการในการลงนามผูกพันธ์บริษัท
8.ตราสำคัญของบริษัท
9.สำเนาหลักฐานการรับชำระค่าหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้น
**กรณีคนต่างด้าวลงทุนในบริษัทจำกัด ไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงหุ้นหรือทุนจดทะเบียน หรือกรณีบริษัทจำกัดไม่มีคนต่างด้าวเป็นผู้ถือหุ้น แต่คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือร่วมลงนามผูกพันบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนส่งเอกสารหลักฐานที่ธนาคารออกให้ เพื่อรับรองหรือแสดงฐานะการเงินของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยทุกคนประกอบคำขอจดทะเบียน โดยเอกสารดังกล่าวต้องแสดงจำนวนเงินที่สอดคล้องกับจำนวนเงินที่นำมาลงหุ้นหรือถือหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นแต่ละราย**

ขั้นตอนการให้บริการในการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ขั้นตอนที่ 1 พูดคุย รายละเอียดงาน จัดส่งแบบฟอร์มข้อมูลที่ต้องใช้ในการ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ขั้นตอนที่ 2 จองชื่อนิติบุคคล
ขั้นตอนที่ 3 จัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียน และจัดส่งเพื่อลงนามในเอกสาร
ขั้นตอนที่ 4 รับเอกสารคืน พร้อมเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ขั้นตอนที่ 5 นำเอกสารไป จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ในวันทำการถัดไป
ขั้นตอนที่ 6 เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการจดทะเบียน จะทำการคัด/รับรองเอกสารที่จำเป็นให้
ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมเอกสารนำส่งลูกค้า และชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ

สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่
โทร. 09-8529-9395
E-mail: support@aceasygroup.com
Facebook fan page: นักบัญชีช่างพูด

Line ID : aceasy

ทำไมผู้ประกอบการต้องจัดทำบัญชี การทำบัญชี นอกจากกฎหมายจะกำหนดให้ทุกนิติบุคคลต้องมีการจัดทำบัญชีทุกเดือน และส่งงบการเงินไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง แล้ว ประโยชน์ของการทำบัญชีก็เพื่อให้บริษัทได้รู้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลประกอบการ กำไร หรือ ขาดทุน เท่าไหร่ เพื่อนำผลประกอบการที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น การทำบัญชี และยื่นภาษีให้ถูกต้องตามสมควร เป็นหน้าที่ของพลเมืองดีทุกคน นอกจากนี้ถ้าเราทำบัญชีดี เสียภาษีถูกต้อง เราจะลดความกังวลเกี่ยวกับสรรพากร

“ทำไมควรจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีให้คุณ”

จ้างบริษัทรับทำบัญชีมีค่าใช้จ่ายที่ถูกมาก เมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท
สำนักงานบัญชีมีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดทำบัญชี และการยื่นภาษี ทำให้ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้อผิดพลาด
ผู้บริหารไม่ต้องแบ่งเวลามาปวดหัวกับเรื่องบัญชีและภาษี จะได้มีเวลามากขึ้นเพื่อไปหารายได้เข้าบริษัท

บริการทางบัญชีของเรา (Accounting)
เราให้บริการด้านบัญชีครบวงจร ตั้งแต่เริ่มวางระบบสำหรับนิติบุคคลที่จัดตั้งใหม่ รวมถึงให้คำแนะนำทางด้านการจัดการระบบเอกสาร ให้คำปรึกษาด้านภาษี เราดูแลการจัดทำรายงานส่งหน่วยงานต่างๆ ประกอบไปด้วย

1.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี ภาษี ตั้งแต่วางระบบบัญชี การจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำส่งต่อกรมสรรพากร
2.จัดทำสมุดรายวัน, สมุดบัญชีแยกประเภท
3.ปิดบัญชี และจัดทำงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน) พร้อมด้วยรายละเอียดประกอบงบ
4.จัดทำและยื่นแบบภาษีประจำเดือน (ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, ภพ. 30)
5.จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขาย
6.จัดทำและยื่นแบบประกันสังคม (ถ้ามี)
7.จัดทำพร้อมยื่นประมาณการรายได้ครึ่งปี ภงด. 51
8.ยื่นภาษีประจำปี ภงด. 50
9.ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีของกิจการ

อัตราค่าบริการ ขึ้นอยู่กับ จำนวนรายการทางเอกสาร และความซับซ้อนของรายการ โดยเริ่มต้นที่ 3,500 บาทต่อเดือน (รวมค่าบริการรับส่งเอกสารแล้ว)

สำนักงานบัญชีและที่ปรึกษา บัญชีอีซี่
โทร. 09-8529-9395
E-mail: support@aceasygroup.com
Facebook fan page: นักบัญชีช่างพูด

Line ID : aceasy